Główny Zboża

W większości reakcji Si działa jako środek redukujący:

W niskich temperaturach krzem jest chemicznie obojętny, a po podgrzaniu jego reaktywność gwałtownie wzrasta.

1. Oddziałuje z tlenem w T powyżej 400 ° C:

Si + O2 = SiO2 tlenek krzemu

2. Reaguje z fluorem już w temperaturze pokojowej:

Si + 2F2 = SiF4 tetrafluorek krzemienia

3. Z pozostałymi halogenami reakcje przebiegają w temperaturze = 300 - 500 ° C

4. W przypadku pary siarki w temperaturze 600 ° C tworzy się dwusiarczek:

5. Reakcja z azotem zachodzi powyżej 1000 ° C:

6. W temperaturze = 1150 ° C reaguje z węglem:

Sio2 + 3С = SiС + 2СО

Twardość karborund jest bliski diamentowi.

7. Krzem nie reaguje bezpośrednio z wodorem.

8. Krzem jest odporny na kwasy. Oddziałuje tylko z mieszaniną kwasów azotowego i fluorowodorowego (fluorowodorowego):

9. reaguje z roztworami alkalicznymi, tworząc krzemiany i uwalnianie wodoru:

10. Redukcyjne właściwości krzemu służą do oddzielania metali od ich tlenków:

2MgO = Si = 2Mg + SiO2

W reakcjach z metalami Si utleniaczem jest:

Krzem tworzy krzemki z s-metalami i większością d-metali.

Skład krzemków tego metalu może być inny. (Na przykład FeSi i FeSi2; Ni2Si i NiSi2.) Jednym z najbardziej znanych krzemków jest krzemek magnezu, który można otrzymać przez bezpośrednie oddziaływanie prostych substancji:

Silan (monosilan) SiH4

Silany (wodorki krzemu) SinH2n + 2, (por. alkany), gdzie n = 1-8. Silany są analogami alkanów, różnią się od nich niestabilnością łańcuchów Si-Si-.

Monosilan SiH4 - bezbarwny gaz o nieprzyjemnym zapachu; rozpuszczony w etanolu, benzynie.

1. Rozkład krzemku magnezu kwasem chlorowodorowym: Mg2Si + 4HCI = 2MgCI2 + SiH4

2. Redukcja halogenków Si za pomocą wodorku litowo-glinowego: SiCl4 + LiAlH4 = SiH4↑ + LiCl + AlCl3

Silan jest silnym środkiem redukującym.

1.SiH4 jest utleniany przez tlen nawet w bardzo niskich temperaturach:

2. SiH4 łatwo hydrolizowany, zwłaszcza w środowisku zasadowym:

Tlenek krzemu (IV) (krzemionka) SiO2

Krzemionka występuje w postaci różnych form: krystalicznej, bezpostaciowej i szklistej. Najczęstszą postacią krystaliczną jest kwarc. Wraz ze zniszczeniem skał kwarcowych powstają piaski kwarcowe. Kwarcowe monokryształy są przezroczyste, bezbarwne (kryształ górski) lub zabarwione zanieczyszczeniami w różnych kolorach (ametyst, agat, jaspis itp.).

Amorficzny SiO2 występuje w postaci opalizującego minerału: żel krzemionkowy jest sztucznie złożony z cząstek koloidalnych SiO2 i jest bardzo dobrym adsorbentem. Ciepliste SiO2 znany jako szkło kwarcowe.

Właściwości fizyczne

W wodzie SiO2 rozpuszcza się bardzo nieznacznie, w rozpuszczalnikach organicznych również praktycznie się nie rozpuszcza. Krzemionka jest dielektrykiem.

Właściwości chemiczne

1. SiO2 - tlenek kwasu, a zatem amorficzna krzemionka powoli rozpuszcza się w wodnych roztworach alkaliów:

2. SiO2 oddziałuje również po podgrzaniu z tlenkami podstawowymi:

3. Będąc nielotnym tlenkiem, SiO2 wypiera dwutlenek węgla z Na2CO3 (podczas syntezy):

4. Krzemionka reaguje z kwasem fluorowodorowym, tworząc kwas fluorowodorowy H2SiF6:

5. W 250 - 400 ° С SiO2 oddziałuje z gazowym HF i F2, tworzenie tetrafluorosilanu (tetrafluorek krzemu):

Kwas krzemowy

- kwas ortokrzemowy H4Sio4;

- kwas metakrzemowy (krzemowy) H2Sio3;

- kwasy di- i polikrzemowe.

Wszystkie kwasy krzemowe są słabo rozpuszczalne w wodzie, łatwo tworzą roztwory koloidalne.

Sposoby uzyskania

1. Osadzanie kwasów z roztworów krzemianów metali alkalicznych:

2. Hydroliza chlorosilanów: SiCl4 + 4H2O = H4Sio4 + 4HCl

Właściwości chemiczne

Kwasy krzemowe są bardzo słabymi kwasami (słabszymi niż kwas węglowy).

Po podgrzaniu są odwodnione, tworząc krzemionkę jako produkt końcowy.

Krzemiany - sole kwasu krzemowego

Ponieważ kwasy krzemowe są wyjątkowo słabe, ich sole w roztworach wodnych są silnie hydrolizowane:

Sio3 2- + H2O = HSiO3 - + OH - (medium alkaliczne)

Z tego samego powodu, gdy dwutlenek węgla przechodzi przez roztwory krzemianów, kwas krzemowy jest z nich wypierany:

Reakcję tę można uznać za reakcję jakościową na jony krzemianowe.

Wśród krzemianów tylko Na jest wysoce rozpuszczalny.2Sio3 i K2Sio3, które nazywane są szkłem rozpuszczalnym, a ich roztwory wodne są ciekłym szkłem.

Szkło

Zwykłe szkło okienne ma skład Na2O • CaO • 6SiO2, to jest mieszanina krzemianów sodu i wapnia. Jest wytwarzany przez topienie sody Na2CO3, wapień SASO3 i piasek sio2;

Cement

Spoiwo proszkowe, które podczas interakcji z wodą tworzy plastyczną masę, która z czasem zamienia się w ciało podobne do litej skały; główny materiał budowlany.

Skład chemiczny najczęściej stosowanego cementu portlandzkiego (w% masowych) wynosi 20–23% SiO2; 62 - 76% CaO; 4 - 7% Al2O3; 2-5% Fe2O3; 1-5% MgO.

http://examchemistry.com/content/lesson/neorgveshestva/kremnyi.html

§ 3. Krzem

Najbliższy analog węgla, krzemu, jest trzecim najbardziej rozpowszechnionym (po tlenie i wodorze): stanowi 16,7% całkowitej liczby atomów w skorupie ziemskiej. Jeśli węgiel może być uważany za główny element życia organicznego, wówczas krzem odgrywa podobną rolę w odniesieniu do stałej skorupy ziemskiej, ponieważ główna część jego masy składa się ze skał krzemianowych, które są związkami krzemu z tlenem i wieloma innymi pierwiastkami.

Krzem pierwiastkowy można uzyskać przez redukcję jego dwutlenku (SiC) za pomocą magnezu. Reakcja rozpoczyna się, gdy mieszanina drobno zmielonych substancji zostanie zapalona i postępuje zgodnie z równaniem

Sio2 + 2Mg = 2MgO + Si

Do uwalniania z MgO i nadmiaru SiO2 produkt reakcji traktuje się kolejno kwasami chlorowodorowymi i fluorowodorowymi.

1) W praktyce krzem jest zwykle uzyskiwany jako stop z żelazem (żelazokrzemem) w wyniku silnego żarzenia mieszaniny SiO.2, rudy żelaza i węgiel. Najważniejszym zastosowaniem żelazokrzemu jest metalurgia, gdzie stosuje się go do wprowadzania krzemu do różnych gatunków stali specjalnych i żeliwa.

Właściwości krzemu są silnie zależne od wielkości jego cząstek. Uzyskane - gdy SiO jest zredukowane2 amorficzny krzem magnezu jest brązowym proszkiem. Przez przekrystalizowanie go z niektórych stopionych metali (na przykład Zn), krzem można otrzymać w postaci szarych, stałych, ale raczej kruche kryształy o gęstości 2,4. Krzem topi się w temperaturze 1415 ° C i wrze w temperaturze 2620 ° C.

Krystaliczny krzem jest chemicznie raczej obojętny, podczas gdy amorficzny jest znacznie bardziej reaktywny. W przypadku fluoru reaguje w normalnych warunkach, z tlenem, chlorem i siarką - około –500 ° C W bardzo wysokich temperaturach krzem można również łączyć z azotem i węglem. Jest rozpuszczalny w wielu stopionych metalach, az niektórymi z nich tworzy związki (na przykład Mg2 Si), zwane krzemkami.

Kwasy na krzemie w normalnych warunkach nie działają (z wyjątkiem mieszaniny HF + HNO3 ). Alkalia z ewolucją wodoru przekształcają je w sole kwasu krzemowego:

Najbardziej charakterystycznym i stabilnym związkiem krzemu jest jego dwutlenek (SiO2 ), formowanie które z elementów ma bardzo duże wydzielanie ciepła:

Ditlenek krzemu jest bezbarwnym ciałem stałym, topiącym się tylko w 1713 ° C

Wolna krzemionka (inaczej krzemionka, bezwodnik krzemowy) występuje głównie w postaci minerału kwarcowego, który stanowi podstawę zwykłego piasku. Ten ostatni jest jednym z głównych produktów niszczenia skał, a jednocześnie jednym z najważniejszych materiałów budowlanych, których światowe zużycie wynosi około 500 milionów ton rocznie. Wolny dwutlenek krzemu stanowi około 12% masy skorupy. Znacznie więcej SiO2 (około 43% masy skorupy ziemskiej) jest chemicznie związane w składzie różnych skał. Ogólnie więc skorupa ziemska składa się w ponad połowie z krzemionki.

2) Duże przezroczyste kryształy kwarcu (gęstość 2,65) są często nazywane kryształami górskimi, odmianą w kolorze fioletowym - ametystem itp. Małe modyfikacje krzemionki krystalicznej (z domieszkami innych substancji) obejmują agat, jaspis itp.

3) Na podstawie SiO2 przygotowanie ważnego materiału ogniotrwałego - dinas. Ten ostatni uzyskuje się przez prażenie w kruszonym kwarcu 1500 ° С, do którego dodaje się 2–2,5% wapna. Cegła Dinas zmiękcza tylko około 1700 ° C i służy w szczególności do układania sklepień pieców martenowskich.

W wodzie SiO2 praktycznie nierozpuszczalny. Kwasy nie działają na nie, z wyjątkiem HF, który reaguje zgodnie z planem:

Alkalia stopniowo przenoszą SiO2 do roztworu, tworząc odpowiednie sole kwasu krzemowego (zwane krzemianem lub krzemianami), na przykład w reakcji:

W praktyce sole krzemianowe zazwyczaj otrzymuje się przez stopienie SiO2 z odpowiednimi węglanami, z których CO jest uwalniany w wysokiej temperaturze2, na przykład według schematu:

W rezultacie reakcja jest zredukowana do uwalniania kwasu węglowego za pomocą kwasu krzemowego.

Sole krzemianowe są z reguły bezbarwne, ogniotrwałe i praktycznie nierozpuszczalne w wodzie. Wśród bardzo niewielu rozpuszczalnych jest Na2 Si03. W praktyce sól ta jest często nazywana „szkłem rozpuszczalnym”, a jej roztwory wodne - „płynne szkło”.

4) Produkcja krzemianu sodu osiąga bardzo duże rozmiary (około setek tysięcy ton rocznie), ponieważ „płynne szkło” jest używane do wzmacniania gleby podczas prac budowlanych i w wielu gałęziach przemysłu. Roztwory należy przechowywać w naczyniach z gumowymi zatyczkami (szkło i korowa mocno przylegają do szyi).

Ponieważ kwas krzemowy jest bardzo słaby, „ciekłe szkło” wykazuje ostrą zasadową reakcję w wyniku hydrolizy, podczas gdy krzemiany słabych zasad są praktycznie hydrolizowane w roztworze

całkowicie Z tego samego powodu kwas krzemowy jest uwalniany z roztworów jego soli z wieloma innymi kwasami, w tym z węglem.

Jeśli kwas węglowy w roztworze rozpuszcza kwas krzemowy z jego soli, to po rozżarzeniu, jak wspomniano powyżej, następuje odwrotność. Pierwszy kierunek jest spowodowany niższą wytrzymałością (stopniem dysocjacji) kwasu krzemowego, drugą względem jego mniejszej lotności po podgrzaniu. Ponieważ pewna liczba kwasów w ich lotności porównawczej może się znacznie różnić od siły tych samych kwasów, kierunek reakcji uwalniania w roztworze, z jednej strony, i podczas żarzenia, z drugiej strony, może być również całkiem inny, jak widać na poniższym rysunku jako przykład schematu:

Wolny kwas krzemowy jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie (w postaci prawdziwego roztworu). Jednak łatwo tworzy roztwory koloidalne i dlatego zazwyczaj wytrąca się tylko częściowo. Osad ma postać bezbarwnej galaretki, a jego skład odpowiada nieprostemu wzorowi H2 Sio3 (kwas metakrytowy) lub H4 Sio4 (kwas ortokrzemowy) i częściej - xSiO2 · YH2 O z wartościami xiy zmieniającymi się w zależności od warunków opadów. Gdy x> 1, otrzymuje się różne kwasy polikrzemowe, których pochodne pod względem składu chemicznego można uważać za wiele minerałów.

5) Rozpuszczona część kwasu krzemowego jest bardzo mało zdysocjowana (K1 = 3 · 10 –1 0, K2 = 2 · 10 –12). Naturalne uwodnione formy krzemionki zawierające x >> y występują w postaci nieorganicznych formacji - krzemu, opalu, tripoli itp., Jak również pozostałości skorup niegdyś żyjących najmniejszych organizmów morskich - diatomitu („ziemia infusor”). Tworzenie związków nadtlenkowych dla krzemu jest nietypowe, a pochodne nadkwasów tego pierwiastka nie są otrzymywane.

Sole kwasu krzemowego są znane dla postaci uwodnionych o najbardziej zróżnicowanych wartościach x i y. Produkty całkowitego lub częściowego zastąpienia w nich wodoru niektórymi metalami to tak zwane proste krzemiany. Przykładem jest mineralny azbest (Mg3 H4 Si2 09 lub 3MgO · 2H2 O · 2SiO2 ).

Skomplikowane krzemiany są znacznie bardziej powszechne w przyrodzie, jeśli chodzi o skład chemiczny wytwarzany głównie z kwasów o wzorze ogólnym xE2 Oh3 · YSiO2 · ZH2 O. Najważniejszymi związkami tego typu są glinokrzemiany (E = Al), zwłaszcza należące do grupy skaleni, które stanowią ponad połowę masy skorupy ziemskiej.

można nazwać ich głównymi przedstawicielami.

6) Przestrzenną strukturę wielu krzemianów badano za pomocą promieni rentgenowskich. Okazało się, że badane struktury można sklasyfikować z podziałem na niewielką liczbę typów różniących się od siebie charakterem kombinacji jonów SiO tetraedrycznych.4 4–.

Najprostsze anionowe krzemiany odpowiadają niektórym z tych typów. Jak widać z rys. 142, tutaj są przede wszystkim przypadki napełniania węzłów sieci pojedynczymi jonami SiO4 4–. Drugi typ charakteryzuje się obecnością jonów Si w miejscach sieci.2 O7 6– (utworzone przez dwie czworościany SiO4 4– z jednym wspólnym kątem), trzeci to obecność cyklicznych jonów Si w miejscach sieci3 O9 6– (utworzone przez trzy czworościany SiO4 4– z dwoma obszarami wspólnymi dla każdego z nich).

Inne typy struktur krzemianowych można nazwać strukturami grupowymi, ponieważ składają się one z teoretycznie nieskończonej liczby czworościanów Si.4 4–. Takie kombinacje (Rys. 143) mogą mieć charakter prostego łańcucha (A), podwójnego łańcucha (B) lub płaszczyzny (C). Wreszcie istnieją typy reprezentujące trójwymiarową strukturę. We wszystkich takich sieciach niektóre jony Si 4+ można zastąpić jonami Al 3+ itp., A niektóre jony O 2– można zastąpić jonami OH itp. Jednak część jonów krzemianowych (K +, Na + itd.) Mogą znajdować się między łańcuchami lub płaszczyznami, jak również między strukturą trójwymiarową.

Pod połączonym działaniem różnych czynników naturalnych, głównie dwutlenek węgla i woda, naturalne krzemiany, glinokrzemiany itp. Są stopniowo niszczone („zwietrzały”), a produkty rozpuszczalne są odprowadzane przez wodę do oceanu i częściowo nierozpuszczalne na miejscu lub wywieziony na morze. Głównymi nierozpuszczalnymi produktami degradacji o najbardziej powszechnym charakterze glinokrzemianów są krzemionka (SiO2 ), osiadając w postaci piasku i kaolinu (H4 Al2 Si2 O9, lub al2 O3 · 2SiO2 · 2H2 O), która jest podstawą zwykłych glinek (zabarwionych brązowymi zanieczyszczeniami tlenku żelaza) i, w czystszym stanie, czasami tworzy osady białej gliny. Proces ich powstawania podczas niszczenia glinokrzemianu można przedstawić za pomocą następującego przybliżonego schematu:

Piasek i glina tworzą bazę mineralną wszystkich rodzajów gleby. Charakter tego ostatniego zależy głównie od warunków temperatury i wilgotności obszaru (rys. 144).

Z krzemianów otrzymanych sztucznie nierozpuszczalnych w wodzie najważniejsze jest szkło, znane ludzkości od czasów starożytnych. Skład „normalnego” szkła wyraża się wzorem Na2 CaSi6 O14 lub Na2 O · CaO · 6SiO2. Dość blisko jest zwykłe szkło okienne. Dzięki odpowiednim zmianom tej podstawowej kompozycji możliwe jest uzyskanie różnych specjalnych rodzajów szkieł, charakteryzujących się różnymi właściwościami wymaganymi dla poszczególnych zastosowań.

Głównymi źródłowymi produktami produkcji szkła są soda, wapień i piasek. Proces tworzenia „normalnego” szkła można wyrazić równaniem:

Mieszaninę materiałów wyjściowych ogrzewa się do około 1400 ° C i stopioną masę utrzymuje się aż do całkowitego usunięcia gazów, po czym pobiera się ją do dalszej obróbki.

7) Przy produkcji szkła soda jest często zastępowana tańszą mieszaniną siarczanu sodu i węgla. W tym przypadku reakcja przebiega zgodnie z następującym równaniem:

8) Badania z wykorzystaniem promieni rentgenowskich wykazały, że stan szklisty substancji (jak ciecz) różni się od stanu krystalicznego niepełnym uporządkowaniem względnej pozycji poszczególnych elementów sieci przestrzennej. Na rys. 145 przedstawia schematy konstrukcji Al2 O3 w stanach krystalicznych (L) i szklistych (B). Jak widać z tych schematów, charakterystyczne dla AI sieci krystalicznej2 O3 sześciokąty w stanie szklistym nie są ściśle dojrzałe, ale ogólny charakter lokalizacji cząstek jest nadal podobny do tego, który zachodzi w krysztale.

Pokazane na rys. Schemat struktury szkła krzemianowo-sodowego daje wyobrażenie o umieszczeniu jonów metalicznych w sieci: te ostatnie są ułożone w próżniach sieci krzemianowej bez wyraźnej sekwencji. Ponieważ nie ma ściśle regularnego powtarzania elementów strukturalnych w tej siatce, jej poszczególne połączenia charakteryzują się nierówną wytrzymałością. Dlatego szkło, w przeciwieństwie do kryształu, nie ma określonej temperatury topnienia, aw procesie ogrzewania stopniowo zmiękcza.

9) Całkiem niedawno, produkcja szkła kwarcowego, które jest prawie czystą krzemionką według składu chemicznego (SiO2 ). Jego najcenniejszą przewagą nad zwykłymi jest około 15 razy niższy współczynnik rozszerzalności cieplnej. Dzięki temu wyroby kwarcowe przenoszą bardzo ostre zmiany temperatury bez pękania: można na przykład podgrzać je do czerwoności i natychmiast zanurzyć w wodzie. Z drugiej strony szkło kwarcowe prawie nie zatrzymuje promieni ultrafioletowych, które są silnie absorbowane przez zwykłe szkło. Wadą szkła kwarcowego jest jego większa kruchość w porównaniu do normalnej.

Chociaż szkło jako całość jest praktycznie nierozpuszczalne, woda częściowo rozkłada je z powierzchni, wypłukując głównie sód. Kwasy (z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego) działają jak woda, szkło, które przez pewien czas miało kontakt z wodą lub kwasami, praktycznie nie jest przez nie niszczone. Wręcz przeciwnie, ze względu na silną przewagę SiO2 w składzie szkła wpływ na niego zasad ma długi charakter. Dlatego ciecze alkaliczne przechowywane w naczyniach szklanych zwykle zawierają zanieczyszczenia rozpuszczalnych krzemianów.

Pochodne halogenkowe krzemu o ogólnym wzorze SiF4 można uzyskać przez bezpośrednią syntezę według schematu: Si + 2G2 = SiG4. Halides SiG4 bezbarwny. W normalnych warunkach SiF4 gazowy, SiCl4 i sibr4 są ciecze, sij4 - ciało stałe.

Właściwości chemiczne halogenków. krzem jest najbardziej charakterystyczny dla nich energiczne oddziaływanie z wodą według schematu:

W przypadku ll, Br i J równowaga jest prawie całkowicie przesunięta w prawo, podczas gdy w przypadku F reakcja jest odwracalna. Ze względu na tworzenie się cząstek stałych podczas hydrolizy SiO2 (dokładniej xSiC2 · YN2 O) Dary halogenków krzemu palą się w wilgotnym powietrzu.

10) Niektóre stałe halogenki krzemu są porównywane poniżej:

Znaczne ilości SiF4 są uzyskiwane jako produkt uboczny wytwarzania superfosfatu. Fluorek krzemu jest bardzo trujący.

Podczas interakcji SiF4 złożony kwas fluorowodorowy powstaje z HF:

W parach ta reakcja jest zauważalnie odwracalna, ale w roztworze wodnym jej równowaga jest przesunięta w prawo. Podobne kwasy złożone H2 SiF6 z innymi halogenkami nie powstają.

Wolny H2 SiF6 jest silnym kwasem dwuzasadowym. Większość jego soli (fluorokrzemianu lub fluorokrzemianów) jest bezbarwna i dobrze rozpuszczalna w wodzie.

11) Ze względu na powstawanie H2 SiF6 Schemat hydrolizy SiF4 dokładniej wyrażone równaniem:

Z tego mopsa zwykle otrzymuje się kwas solny.

Wolny H2 SiF6 stosowane w warzeniu (jako środek dezynfekujący) i słabo rozpuszczalne fluorokrzemiany Na i Ba - do zwalczania szkodników rolnictwa. W budownictwie stosuje się wysoko rozpuszczalne fluorokrzemiany Mg, Zn i Al pod nazwą techniczną „Fluates” (w celu nadania wodoszczelności powierzchniom cementowanym).

12) Biały siarczek krzemu (SiS2 ) utworzony przez połączenie „amorficznego” krzemu z siarką. Woda powoli rozkłada się na SiO.2 i H2 S.

13) Kombinacja krzemu z azotem występuje tylko powyżej 1300 ° C Powstały azotek krzemu (Si3 N4 ) jest białym proszkiem. Podczas gotowania z wodą powoli hydrolizuje do SiO.2 i NNZ.

14) Kiedy świeci mieszanina SiO2 z węglem w piecu elektrycznym do 2000 ° C powstaje węglik krzemu (SiC), zwykle nazywany karborundem. Reakcja przebiega według równania: SiO2 +3C = 2CO + SiC. Czysty karborund to bezbarwne kryształy, a produkt techniczny jest zwykle malowany zanieczyszczeniami w ciemnym kolorze. Ze względu na właściwości karborundu jego twardość jest najbardziej istotna, a zarazem twardość diamentu. Dlatego karborund jest szeroko stosowany do przetwarzania materiałów stałych. W szczególności zazwyczaj wykonuje się z nich kręgi szlifierek.

15) Karborund ma dość wysoką przewodność elektryczną i jest stosowany w produkcji pieców elektrycznych. Częściej używane do tego tak zwanego. krzemian, otrzymywany przez prażenie w temperaturze 1500 ° C (w atmosferze CO lub N2 a) masa utworzona z mieszaniny karborundu, krzemu i gliceryny. Silite charakteryzuje się wytrzymałością mechaniczną, odpornością chemiczną i dobrą przewodnością elektryczną (która wzrasta wraz ze wzrostem temperatury).

Związki wodorowe krzemu (silikony lub silany) otrzymuje się w mieszaninie ze sobą iz wodorem pod działaniem rozcieńczonego HCl na krzemku magnezu (Mg2 Si). Skład i wzory strukturalne krzemu (SiH4, Si2 H6 itd. aż do ostatniego znanego terminu - Si6 H14 ) są podobne do węglowodorów serii metanu. Istnieje wiele podobieństw w odniesieniu do właściwości fizycznych. Przeciwnie, ogólne właściwości chemiczne obu klas związków są bardzo różne: w przeciwieństwie do bardzo obojętnych węglowodorów, silany są bardzo reaktywne. W powietrzu łatwo się zapalają i palą do SiO z dużą ilością ciepła2 i woda przez reakcję, na przykład:

16) Wraz ze wzrostem liczby atomów krzemu w cząsteczce, stabilność silanów gwałtownie spada. Stałe pierwszych członków serii są wymienione poniżej:

Wszystkie silany są bezbarwne, mają charakterystyczny zapach i są bardzo trujące. Z wodą powoli rozkładają się z wydzielaniem wodoru według schematu, na przykład: SiH4 + 4H2 O = 4h2 + Si (OH)4.

17) W przypadku krzemu znanych jest wiele różnych związków krzemoorganicznych, pod wieloma względami podobnych do odpowiednich pochodnych węgla. Z reguły są odporne na powietrze i nierozpuszczalne w wodzie. Synteza wysokocząsteczkowych pochodnych tego typu otworzyła możliwość ich szerokiego praktycznego zastosowania do rozwoju lakierów i żywic charakteryzujących się wysoką stabilnością termiczną i wieloma innymi cennymi właściwościami.

http://www.xumuk.ru/nekrasov/x-03.html

Właściwości chemiczne krzemu

Ogólny opis przedmiotu

Krzem znajduje się w czwartej grupie i trzecim okresie układu okresowego. Jądro atomu krzemu ma dodatni ładunek +14. Wokół jądra porusza się 14 ujemnie naładowanych elektronów.

Atom może przejść w stan wzbudzony z powodu wolnego poziomu d. Dlatego element wykazuje dwa dodatnie stany utleniania (+2 i +4) i jeden ujemny (-4). Konfiguracja elektroniczna - 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 2.

Rys. 1. Struktura atomu krzemu.

Krzem jest delikatnym półprzewodnikiem o wysokiej temperaturze płyty i temperaturze wrzenia. Stosunkowo lekkie niemetalowe: gęstość wynosi 2,33 g / cm 3.

Nie znaleziono czystego krzemu. Część piasku, kwarcu, agatu, ametystu i innych skał.

Reakcje z niemetalami

Podczas interakcji z niemetalami krzem wykazuje właściwości redukujące - przekazuje elektrony. Reakcje są możliwe tylko przy silnym ogrzewaniu. W normalnych warunkach krzem reaguje tylko z fluorem. Reakcje z podstawowymi niemetalami podano w tabeli.

Element

Opis

Reakcja

W normalnych warunkach

Oddziałuje w 600 ° C z tworzeniem się dwutlenku (piasku)

Reaguje w 400 ° C

Reaguje w 2000 ° C, tworząc karborund

Wycieki przy 1000 ° C

Reaguje w 1000 ° C

Oddziałuje przy 2000 ° C

Wodorek krzemu - silan (SiH4) - można uzyskać przez rozkład kwasu krzemków. Na przykład Mg2Si + 2H2TAK4 → SiH4+ 2MgSO4.

Interakcja z metalami

Krzem wykazuje właściwości utleniające tylko w reakcjach z metalami. Podczas łączenia soli - krzemki:

Krzemki są stosowane w przemyśle do produkcji stopów i materiałów. Krzemek wanadu jest stosowany jako nadprzewodnik (V3Si), półprzewodnik - krzem krzemowy (ReSi).

Reakcje z substancjami złożonymi

Oprócz prostych substancji krzem reaguje ze złożonymi związkami, takimi jak kwasy i zasady. Główne reakcje są opisane w tabeli.

Reakcja

Opis

Równanie

Reaguje z kwasem fluorowodorowym w normalnych warunkach, z kwasem chlorowodorowym - w 300 ° C, z bromowodorem - w 500 ° C

Jest odporny na kwasy, pokryty warstwą tlenku. Reakcja zachodzi tylko z mieszaniną kwasów azotowego i fluorowodorowego.

Rozpuszcza się w roztworach wodnych, tworząc krzemiany i wodór.

W 1200 ° C krzem reaguje z dwutlenkiem tworząc monotlenek: Si + SiO2 → SiO.

Rys. 3. Zastosowanie krzemu.

Czego się nauczyliśmy?

Krzem jest delikatnym niemetalem, który oddziałuje z metalami, niemetalami i złożonymi substancjami. W reakcjach z metalami wykazuje właściwości środka utleniającego, w przypadku niemetali działa jako środek redukujący. Reaguje w normalnych warunkach tylko z fluorem, kwasem fluorowodorowym (łącznie z kwasem azotowym), z alkaliami. Pozostałe reakcje przebiegają w podwyższonych temperaturach.

Test na temat

Raport punktowy

Średnia ocena: 4,6. Łącznie otrzymane oceny: 34.

Nie podobało się? - Napisz w komentarzach, czego brakuje.

Treść

 1. Ogólny opis przedmiotu
 2. Reakcje z niemetalami
 3. Interakcja z metalami
 4. Reakcje z substancjami złożonymi
 5. Czego się nauczyliśmy?
 6. Raport punktowy

Bonus

 • Test na temat
 • Niemetale
 • Właściwości chemiczne niemetali
 • Produkcja wodoru
 • Produkcja tlenu
 • Właściwości chemiczne kwasu octowego
 • Amoniak
 • Produkcja amoniaku
 • Utlenianie amoniaku
 • Fosfor
 • Właściwości chemiczne fosforu
 • Adsorpcja
 • Naturalne źródła węglowodorów
 • Kryształowe hydraty
 • Cykl azotowy w przyrodzie
 • Cykl węglowy w przyrodzie
 • Alotropowe modyfikacje węgla
 • Przemysł krzemianowy
 • Siarczki
 • Siarka
 • Alkenes
 • Siarkowodór
 • Ozon
 • Azot
 • Roztwór amoniaku
 • Krzem
 • Tlenek azotu
 • Właściwości chemiczne alkanów
 • Formuła alkanów
 • Alkany
 • Uzyskiwanie kwasu azotowego
 • Właściwości chemiczne krzemu
 • Związki krzemu
 • Wartościowość krzemu
 • Nienasycone węglowodory
 • Przedmiot chemii organicznej
 • Kwas azotowy
 • Wykorzystanie tlenu
 • Właściwości chemiczne kwasu siarkowego
pokaż wszystko

Ze względu na liczne prośby możesz teraz: zapisywać wszystkie wyniki, zdobywać punkty i brać udział w ogólnej ocenie.

 1. 1. Julia Gnezdilova 355
 2. 2. Julia Petryakova 338
 3. 3. Olesya Kalacheva 301
 4. 4. Abdul Rasulov 221
 5. 5. Olga Melekhina 200
 6. 6. Sanir Lukyanov 180
 7. 7. Michaił Soborow 160
 8. 8. Kirill Apasov 144
 9. 9. Vera Zavodova 144
 10. 10. Tanya Karavaeva 115
 1. 1. Ramzan Ramzan 6,355
 2. 2. Daria Baranovskaya 5.630
 3. 3. Elizaveta Ancherbak 5,056
 4. 4. Denis Khristoforov 4.975
 5. 5. Iren Guseva 4.925
 6. 6. admin 4,378
 7. 7. Oleg Chuvilin 4.337
 8. 8. Anastasia Gudyaeva 4,103
 9. 9. Daniel Yurakov 4 055
 10. 10. Olga Melekhina 3,325

Najbardziej aktywni uczestnicy tygodnia:

 • 1. Victoria Neumann - karta upominkowa w sklepie z pamiątkami za 500 rubli.
 • 2. Bulat Sadykov - karta na sklep z pamiątkami za 500 rubli.
 • 3. Daria Volkova - karta na sklep z pamiątkami za 500 rubli.

Trzech szczęśliwców, którzy ukończyli co najmniej 1 test:

 • 1. Natalia Starostina - karta upominkowa księgarni za 500 rubli.
 • 2. Nikolai Z - karta upominkowa do księgarni za 500 rubli.
 • 3. David Melnikov - karta upominkowa do księgarni za 500 rubli.

Karty elektroniczne (kod), zostaną wysłane w ciągu najbliższych dni za pomocą wiadomości Vkontakte lub e-maila.

http://obrazovaka.ru/himiya/himicheskie-svoystva-kremniya.html

Przydatne witaminy do włosów

Niezbędne pierwiastki śladowe dla zdrowych włosów

Stan włosów zależy w dużej mierze od regularnego przyjmowania wielu pierwiastków śladowych i witamin.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że piękne, dające zdrowie loki można uzyskać tylko dzięki harmonijnemu stosowaniu kosmetyków w połączeniu z przyjmowaniem kompleksu witaminowo-mineralnego.

Współczesna trychologia regularnie napotyka problem całkowitej lub ogniskowej utraty, suchości, łamliwości lub wysokiej zawartości tłuszczu, łupieżu. Z reguły takie naruszenia związane są głównie z brakiem pierwiastka śladowego, który zapewnia prawidłowy metabolizm.

Wapń

Jeśli organizmowi brakuje wapnia, wtedy osoba staje się bardziej drażliwa i wrażliwa na stresujące sytuacje. Oznacza to, że przy silnym napięciu nerwowym zaczyna się łysienie. Wprowadzenie do diety żywności bogatej w wapń pomaga wyeliminować ten problem.

Produkty te obejmują twaróg, ser, jajka, mleko, kefir, jogurt naturalny, chleb, kalarepę, kalafior, kapustę kiszoną, marchew, orzechy laskowe i migdały, pomarańcze i mandarynki, truskawki.

Jod jest jednym z najważniejszych elementów biorących udział w metabolizmie białek, tłuszczów i elektrolitów, a także jest niezbędnym składnikiem regulującym funkcjonowanie tarczycy. Gdy niedobór jodu rozwija niedoczynność tarczycy, która bezpośrednio wpływa na stan włosów: stają się matowe, kruche, pręt staje się cieńszy, co powoduje łysienie.

Większość jodu zawiera owoce morza i ryby, a także jarmuż morski.

Żelazo

Niedobór żelaza ma podobny efekt. Łysienie, rozszczepianie prętów jest często eliminowane przez uzupełnianie zapasów żelaza w organizmie.

Pokarmy bogate w żelazo: wołowina i wieprzowina, kapusta (biała i czerwona), orzechy, czekolada, soja, suszone daty, śliwki, rodzynki, suszone morele, jajka, groszek zielony, fasola, owies, gryka.

Miedź, siarka i krzem

Miedź, siarka i krzem biorą udział w syntezie włókien kolagenu i elastyny, mają ogromny wpływ na zawartość pigmentu we włosach.

Miedź zawiera: wątrobę z dorsza, wątrobę wołową i wieprzową, orzechy laskowe, orzeszki ziemne, orzechy włoskie, pistacje, nasiona słonecznika, kalmary, krewetki, groch, fasolę, soczewicę, grykę, płatki owsiane, ryż, makaron, ziemniaki.

Siarka zawiera: wołowinę, wieprzowinę i jagnięcinę, indyka i kurczaka, ser, jajka, ryby, kapustę, groch, fasolę, soczewicę.

Krzem zawiera: grykę, płatki owsiane, ryż, soję, fasolę, groch, soczewicę, Kukruza, pistacje, winogrona, brzoskwinie, gruszki.

Żaden proces biochemiczny nie może obejść się bez cynku. Jego obecność w wystarczających ilościach zapewnia normalną, bez zakłóceń regenerację skóry, wzrost włosów, reguluje wydzielanie gruczołów łojowych.

Żywność bogata w cynk: nasiona dyni i słonecznika, otręby, kiełki pszenicy, grzyby, borowiki, wątroba wołowa, owies, jaja, orzechy, groch, fasola, soczewica, kalmary.

Selen

Selen należy również do pierwiastków śladowych, od których zależy nie tylko stan i tempo wzrostu włosów, ale także poziom obrony immunologicznej organizmu.

Pokarmy bogate w selen: białe grzyby, orzechy kokosowe, pistacje, czosnek, ser, smalec, ryby morskie, gryka, płatki owsiane.

Jak dostarczyć niezbędną ilość witamin i pierwiastków śladowych do organizmu, a tym samym pomóc włosom stać się zdrowymi i pięknymi? Możesz używać produktów do pielęgnacji włosów, ale zawartość powyższych substancji w szamponach, maskach i kremach nie jest wystarczająca, a stopień penetracji elementów w zewnętrzne efekty struktury włosów jest bardzo niski.

Najlepszą opcją jest kompleksowy efekt: przyjmowanie leków zawierających jeden lub więcej niezbędnych składników, korygowanie diety w celu zwiększenia spożycia ryb, warzyw, owoców, orzechów oraz stosowanie narzędzi dostosowanych do problemu i rodzaju włosów.

Jeśli problemy są poważne, tylko lekarz może ustalić przyczynę. Tricholog zaleci leczenie, nauczy Cię właściwej opieki i powie Ci, jak pomóc osłabionym, łamliwym i matowym włosom.

Strona internetowa Eleny Bakhtiny

Zazwyczaj, gdy mówią słowo „minerały”, mają na myśli geologię. Jednak w medycynie minerały są nie mniej ważne. Istnieją 3 rodzaje minerałów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Pierwszy typ: minerały nieorganiczne

Są to te, które wydobywane są głównie ze skał. Są zasymilowane tylko przez 8... 12%. A kiedy osiągniesz wiek 25... 40 lat, strawność spada do 3... 5%. Szkoda, jeśli weźmiesz coś takiego jak mleczan wapnia (mleczan / glukonian), zwykły minerał nieorganiczny. (Dodajmy - węglan wapnia należy do tych form - jest to kreda, rozgniecione mięczaki morskie, proszek perełkowy. Jest tak samo przyswajany - od autora Bakhtiny E.)

Przypuśćmy; że to tabletki mleczne wapnia 1000 mg. Wielu ludzi, biorąc 2 tabletki dziennie, mówi: „Doktorze, wziąłem dużo wapnia. Słyszałem o zapaleniu stawów w radio i zażywałem 2000 mg wapnia dziennie, ale to nie ulżyło mojemu zapaleniu stawów, ale pogorszyło to. ” Pytają: „Jaki wapń wziąłeś?” Odpowiedzi: „Mleczan wapnia”. To jest twój błąd, ponieważ tylko 250 mg tej ilości to wapń. A jeśli uważasz, że wchłaniasz tylko 10% tej ilości i 750 mg to laktoza i cukier mleczny, a 10% z 250 mg to 25 mg, to jeśli przyjmujesz 2 tabletki, nie otrzymasz 2000 mg, ale 50 mg. Okazuje się, że aby uzyskać wymaganą ilość wapnia, należy przyjąć 90 tabletek dziennie, 30 w czasie każdego posiłku. I nie zapomnij o pozostałych 59 minerałach.

Druga forma to chelaty.

W latach 60. chelatowane minerały były wykorzystywane w rolnictwie. Te minerały są minerałami nieorganicznymi z aminokwasami, białkami lub enzymami otaczającymi nieorganiczny atom. Ta forma minerałów zwiększa ich absorpcję o 40%. Dlatego przemysł spożywczy rzucił się na ten pomysł.

Trzecia forma minerałów nazywana jest minerałami koloidalnymi. Mają najwyższą absorpcję. Ale to nas najbardziej martwi absorpcja, absorpcja. Minerały koloidalne są absorbowane przez 98%, czyli 2,5 razy więcej niż minerały chelatowane i 10 razy więcej niż nieorganiczne. Koloidalne minerały mogą być tylko w postaci płynnej i w bardzo małych ciałach, 7000 razy mniejszych niż czerwone krwinki, erytrocyty. Każda cząstka jest naładowana ujemnie, a pokrycie jelitowe jest naładowane dodatnio i powstaje pole elektromagnetyczne, które koncentruje minerały w ścianach jelit. Wszystko to razem daje 98% absorpcji.

Rośliny odgrywają bardzo interesującą rolę w tworzeniu minerałów koloidalnych. W swoich tkankach przekształcają nieorganiczne minerały w koloidalne. Spożywając te rośliny, gromadzimy minerały w naszym ciele i wykorzystujemy je. Ale ponieważ w naszej glebie nie ma minerałów, w roślinach nie ma wystarczającej ilości minerałów, w uprawach nie ma wystarczającej ilości minerałów.

Wszyscy stulatkowie, którzy żyli do 120... 140 lat, mają ze sobą wiele wspólnego. Mieszkają w górskich wioskach, powyżej 8000 i 14000 stóp nad poziomem morza. Mają nie więcej niż 2 cale deszczu rocznie, w ogóle nie ma deszczu, nie ma śniegu. Są to bardzo suche regiony.

A jak myślisz, dlaczego dostają wodę do picia i nawadniania? Od topnienia górskiego śniegu. Woda wypływająca spod lodowców nie jest tak przejrzysta i przejrzysta jak woda gejzerowa, ale żółtawobiała lub biało-niebieska. Zawiera od 60 do 72 minerałów.

W Titi-Kaka lubię powtarzać to imię lub w Tybecie nazywane jest lodowym mlekiem. I nie tylko piją tę wodę, uzyskując 8... 12% absorpcji minerałów, ale, co ważniejsze, nawadniają ziemię tą wodą rok po roku, zbiory po zbiorach, pokolenia po pokoleniu przez 2,5... 5 tysięcy lat.

I nie mają cukrzycy, chorób układu krążenia, nadciśnienia tętniczego, zapalenia stawów, osteoporozy, raka, zaćmy, jaskry, żadnych wad u dzieci po urodzeniu, więzień, uzależnionych, bez podatków, bez lekarzy i żyją 120... 140 lat bez chorób.
Czy uważasz, że minerały koloidalne są ważne? I za każdym razem, gdy nie bierzesz minerałów jednego dnia, skracasz swoje życie o kilka godzin lub nawet kilka dni.
Pomyśl o tym i bądź zdrowy!

Fragment wykładu J. Wallocka, autora książki „Umarli lekarze nie kłamią”, nominowanego do Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny w 1991 roku.

Dowiedz się więcej i wypróbuj produkty w bilansie PH.

Minerały dla zdrowia:

 • chelatowany wapń
 • chelatowany magnez

Pozdrawiam, Elena Bakhtina

W początkowej fazie wypadania włosów można się obejść bez silnych leków i drogich procedur. W większości przypadków problem rozwiązuje się za pomocą witamin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pęcherzyków.

Jak je stosować

Zanim zaczniesz stosować witaminy, musisz przeczytać instrukcję użycia. Dotyczy to nie tylko spożycia, ale także użycia ich do masek zewnętrznych. Z lekami należy obchodzić się ostrożnie.

 1. Pić w postaci pigułki lub kapsułki.
 2. Rozetrzyj roztwory ampułek do wstrzykiwań w czystej postaci lub jako część masek.
 3. Dodaj kosmetyki do włosów.
 4. Kłucie domięśniowe, jeśli niedobór witaminy w organizmie jest zbyt oczywisty, można to zrobić tylko na podstawie recepty lekarza.
 5. Uwzględnij w diecie jak najwięcej pokarmów bogatych w witaminy, które zapobiegają wypadaniu włosów.

Ten moment jest określony w instrukcjach dotyczących leków. Przeczytaj uważnie i połącz tylko te witaminy, które mogą działać w tandemie. Ich wzajemna zgodność dotyczy przede wszystkim spożycia. Ale gdy używasz go zewnętrznie w maskach, możesz podłączyć dowolne. Dlatego, widząc tiaminę z pirydoksyną jako część jednej recepty, nie panikuj.

Połącz i daj wspaniały efekt:

 • B1 / B7 / B6;
 • B6 / B12;
 • C / cała grupa B, z wyjątkiem B9.

Przydatna rada. Pirydoksynę lepiej stosować jako dodatek do kosmetyków sklepowych do pielęgnacji włosów.

Jedzenie

Zrewiduj swoją dietę, włącz codzienne menu produktów bogatych w witaminy, a wkrótce zauważysz poprawę.

 • drożdże;
 • pszenica, otręby, gryka;
 • mleko, twaróg;
 • owoce morza;
 • kurczak, wieprzowina, nerki, wątroba;
 • Rokitnik;
 • ziemniaki, marchew, dynia, czerwona fasola, słodka papryka, czosnek, awokado, chrzan, szpinak, kapusta;
 • orzechy włoskie i orzeszki piniowe, orzeszki ziemne, orzechy laskowe;
 • melasa;
 • sardynka, makrela, tuńczyk;
 • nasiona słonecznika;
 • banany, granaty;
 • żółtko.
 • wszystkie produkty mleczne i mięsne;
 • owoce morza;
 • wszystkie odmiany ryb;
 • żółtko.
 • kalmary;
 • olej roślinny;
 • mleko;
 • marchew, ziemniaki, kapusta, sałata, ogórki, brokuły, szpinak, rzodkiewka, fasola, cebula;
 • owies;
 • pistacje, orzechy laskowe, migdały, orzeszki ziemne;
 • wątroba;
 • nasiona słonecznika;
 • sandacz;
 • kalina, jarzębina, rokitnik, czereśnia;
 • żółtko.

Wiedząc, jakie witaminy są potrzebne do utraty włosów i jakie zawierają produkty, łatwo jest stworzyć przykładowe menu. Jednak nie wszystko, co jemy, przychodzi do mieszków włosowych. Dlatego musisz ubezpieczyć się i udać się do apteki w drodze do sklepu.

Czy wiesz, że... kwas askorbinowy jest rozpuszczalny w wodzie i dlatego organizm nie jest w stanie sam go wytworzyć? Więc upewnij się, że dostaniesz to w jakikolwiek sposób z zewnątrz.

Przygotowania

W aptece witaminy do włosów mogą być sprzedawane oddzielnie w postaci kapsułek lub roztworów do wstrzykiwań. Możesz kupić i wypić cały kompleks, zaprojektowany specjalnie do tego celu.

Witaminy w ampułkach są stosowane w maskach i podczas zastrzyków. Płyn lepiej wcierać w korzenie lub włączyć do składu funduszy zewnętrznych. W kapsułkach lepiej jest przyjmować doustnie: jeśli są tłuste, ich zawartość jest usuwana przez nakłucie i używana do tworzenia masek, a tabletki mogą być również miażdżone i stosowane.

 1. Volume Top. DHC (Japonia). 50 $.
 2. Silettum. Deval Jaldes (Francja). 41 USD.
 3. Pantovigar (Pantovigar). Merz (Niemcy). 29 USD.
 4. Merz. Merz (Niemcy). 14 USD.
 5. Alerana (Alerana). Vertex (Rosja). 9 USD.
 6. Doppelherz Aktiv. Khaisser Pharma (Niemcy). 8 USD.
 7. Zgodne promieniowanie. Pharmstandard-Ufavita (Rosja). 7 USD.
 8. Ekspert w dziedzinie włosów. Evalar (Rosja). 7 USD.
 9. Pentovit. Altaiwitaminy (Rosja). 2 USD.
 10. Aevit Alina Pharma (Rosja). 1 USD.

Z silnego opadu

 1. B-prawo. Jarrow Formulas (USA). 36,2 USD.
 2. Imedeen classic. Ferrosan, PharmaciaUpjohn (Dania). 30 USD.
 3. Phytophanere. Laboratoires Phytosolba (Francja). 26,9 USD.
 4. Tricologic Perfectil. Vitabiotics (UK). 26 USD.
 5. Skóra, włosy, paznokcie. Solgar (Stany Zjednoczone). 21,5 USD.
 6. Oenobiol Revitalisant Capillaire (Francja). 21,2 USD.
 7. Deacura (Niemcy). 17,6 USD.
 8. Poprawny. Teva (Węgry). 14 USD.
 9. Zincteral Teva Kutno (Polska). 5,1 USD.
 10. Biokompleks z A, E, F. DNC (Rosja). 1,8 $.

Maski witaminowe

 1. Jagodowy kwas chlebowy z rokitnikiem z serii Fresh SPA - na osłabione pasma. Natura Siberica (Rosja). 25 USD
 2. Koktajl witaminowy z linii awokado HairJuice. Brelil (Włochy). 11 USD.
 3. Fruit Shake - koktajl witaminowy. TashaCo. Rosja 9 USD.
 4. Hair Treatment Beetroot Extracts - z ekstraktem z buraków. Lolane (Tajlandia). 9 USD.
 5. Leczenie mangostan - z mangostanem. Banna (Tajlandia). 4 USD.
 6. Oryginalny kolagen - maska ​​witaminowo-kolagenowa. Troska (Tajlandia). 3 USD.
 7. Maska z kompleksem witamin z grejpfruta i marakui. Avon (USA). 2 USD.
 8. Biomask z rokitnikiem. Rosyjski koncern Doktor. 1,9 USD.
 9. Maska łopianowa z kompozycją witamin, wzmacniająca mieszki włosowe. Mirrolla (Rosja). 1 USD.
 10. Słodka papryka - witamina intensywna maska ​​ujędrniająca. Chińska firma Tai Yan. 1 USD.

Ta ocena powie Ci, które witaminy apteczne są najbardziej skuteczne w wypadaniu włosów. Tutaj możesz odebrać i drogie opcje (po japońsku - po 50 USD za pakiet) i niedrogie (Aevit - tylko 1 USD).

Uwaga. Witaminy z grupy B nie zawsze można uzyskać z żywności i kompleksów mineralno-witaminowych. Nawet zrównoważona codzienna dieta i dieta nie mogą bezpośrednio poprawić kondycji włosów, w przeciwieństwie do zewnętrznego stosowania w maskach.

Przypadki szczególne

W niektórych przypadkach konieczne jest uwzględnienie różnic płci.

Dla mężczyzn

Wypadanie włosów u mężczyzn wskazuje na brak następujących witamin:

Z kompleksów witaminowych można doradzać Men-C i Inneov dla mężczyzn „Gęstość włosów”.

Dla kobiet

U kobiet włosy wypadają najczęściej z naruszeniem tła hormonalnego, a to zwykle ma miejsce po porodzie i podczas menopauzy. Aby znormalizować stan, należy:

 • tokoferol;
 • kwas askorbinowy;
 • retinol;
 • cała grupa B.

Aby je uzupełnić, matki karmiące mogą pić następujące kompleksy:

 1. Elevit Pronatal. Bayer (Niemcy). 31 USD.
 2. Vitrum Prenatal (Vitrum Prenatal). Unipharm (USA). 24 USD.
 3. Pregnavit (Pregnavit). Ratiopharm International (Niemcy). 23 USD.
 4. „Zdrowie matki”, marka Alfabet. Akvion (Rosja). 6 USD.
 1. Gemafemin - tajemnica zdrowia kobiet. Pantoproject (Rosja). 15,5 USD.
 2. Wzór lady (Formuła kobiety) Menopauza. ArtLife (Rosja). 22,4 USD.
 3. Femikaps Easy Life. Hankintatukku Oy (Finlandia). 33,2 USD.
 4. Qi-Klim - dla kobiet 45+. Evalar (Rosja). 6,6 USD.
 5. Divina. Orion Pharma (Dania). 13,1 $.
 6. „50 plus”, marka Alphabet. Akvion (Rosja). 6 USD.
 7. Femin (Femin). Ortomol (Niemcy). 134,1 USD.

Jeśli kobieta nie ma stanu poporodowego lub menopauzalnego, ale jej włosy nadal wypadają, możemy doradzić takie kompleksy:

 1. „Kosmetyk”, marka Alfabet. Akvion (Rosja). 6 USD.
 2. Vita Sharm. Veropharm (Rosja). 3,5 USD.
 3. Piękno Vitrum. Unipharm Inc (USA). 14,1 $.
 4. Duovit dla kobiet. KRKA (Słowenia). 6,6 USD.
 5. Czas na cud Lundenilony (Ilona Lunden). 71,2 USD (kompleks witamin przeznaczony jest na cały kurs roczny).
 6. Wellwoman. Vitabiotics Ltd (Wielka Brytania). 10,3 USD.

Uwaga! W przypadku spożycia jakichkolwiek kompleksów witaminowych w czasie ciąży lub w okresie poporodowym, jak również w okresie menopauzy, należy najpierw skonsultować się z lekarzem.

Recenzja

Najlepsze witaminy na wypadanie włosów przedstawiono w krótkim przeglądzie złożonych leków. Pomoże ci wybrać właściwe narzędzie.

Pantovigar

Formularz uwalniania: kapsułki.

 • wapń;
 • keratyna;
 • drożdże medyczne;
 • kwas pantotenowy;
 • kwas para-aminobenzoesowy;
 • tiamina;
 • cystyna.

Wskazania: łysienie niehormonalne, łysienie androgenowe u mężczyzn, utrata u kobiet po ciąży.

Sposób stosowania: 1 kapsułka 3 razy dziennie, po 3-6 miesiącach.

Koszt: 28 USD za 90 kapsułek.

Producent: Merz Pharma (Niemcy).

Poprawny

Formularz uwalniania: kapsułki.

 • Witaminy z grupy B;
 • żelazo;
 • kiełki pszenicy;
 • drożdże medyczne;
 • pantoten;
 • proso;
 • cynk.

Wskazania: osłabione mieszki włosowe, łamliwe i suche włosy.

Dawkowanie: 3 kapsułki dziennie, 3 miesiące.

Koszt: 14 USD za 90 kapsułek.

Producent: Teva (Węgry).

Perfectil

Postać uwalniania: tabletki i kapsułki.

 • DL-metionina;
 • kwas askorbinowy;
 • beta-karoten;
 • żelazo, cynk, wapń, miedź;
 • drożdże medyczne;
 • kwas para-aminobenzoesowy;
 • proso, kiełki pszenicy;
 • tiamina, pirydoksyna, biotyna;
 • tokoferol;
 • cholokalceferol;
 • cystyna;
 • Echinacea.

Wskazania: łysienie niehormonalne, zapalenie skóry, struktura zniszczonych włosów, łuszczyca, sucha skóra głowy.

Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie 3 razy w ciągu 3 miesięcy.

Koszt: 10 USD za 30 kapsułek.

 • zwykły perfectil;
 • Perfectil Plus (dodatkowe wsparcie): niebieski blister z tabletkami i turkusowy - z kapsułkami, podwójna ilość witamin w porównaniu z prostym Perfectilem;
 • Tricologic Perfectil, zaprojektowany specjalnie dla zdrowia i wzrostu włosów.

Producent: Vitabiotics (Wielka Brytania).

Merz spezial dragees

Wydanie formularza: drażetka.

 • kwas askorbinowy;
 • beta-karoten;
 • biotyna;
 • drożdże;
 • wapń, żelazo;
 • kalcyferol;
 • nikotyna;
 • pirydoksyna;
 • retinol;
 • ryboflawina;
 • tiamina;
 • tokoferol;
 • cyjanokobalamina;
 • cystyna.

Wskazania: wypadanie włosów.

Sposób stosowania: 1 tabletka dwa razy dziennie podczas śniadania i kolacji przez 3 miesiące.

Koszt: 13 USD za 60 tabletek.

Producent: Merz Pharma (Niemcy).

Zincteral

Postać uwalniania: tabletki.

Wskazania: silne wypadanie włosów u mężczyzn i kobiet, gniazdowanie i łysienie złośliwe.

Sposób stosowania: dawkę przepisuje lekarz, na podstawie indywidualnych wskaźników; najczęściej - na 1 tabletkę trzy razy dziennie, a następnie redukcję do 2 i 1 razy.

Koszt: 4 USD za 25 tabletek.

Producent: Teva Kutno (Polska).

Fitoval

Formularz uwalniania: kapsułki.

 • biotyna;
 • drożdże;
 • żelazo, cynk, miedź;
 • pantoten;
 • pirydoksyna;
 • ryboflawina;
 • tiamina;
 • folan;
 • cyjanokobalamina;
 • cystyna.
 • osłabione mieszki włosowe;
 • uszkodzona struktura;
 • naruszenie fizjologicznych procesów ich odnowy i wzrostu;
 • kruchość i przerzedzenie;
 • świąd i podrażnienie skóry głowy;
 • opada;
 • łupież;
 • profilaktyka

Dawkowanie: 1 kapsułka dziennie 3 razy w ciągu 3 miesięcy.

Koszt: 80 USD za 60 kapsułek.

Producent: KRKA (Słowenia).

Inneov Gęstość włosów

Postać uwalniania: tabletki.

 • zielona herbata;
 • ryboflawina;
 • stearynian magnezu;
 • tauryna;
 • cynk;
 • ekstrakt z pestek winogron.

Wskazania: łysienie, zwiększona utrata włosów.

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie dwa razy w ciągu 3 miesięcy.

Koszt: 26 USD za 60 tabletek.

Linia narkotyków reprezentowana jest przez uniwersalne lekarstwo i specjalny rozwój dla mężczyzn.

Producent: Vichy (Francja).

Pirydoksyna (pirydoksyna)

Postać produktu: tabletki, wstrzyknięcie ampułki.

Wskazania: do leczenia uszkodzonych, osłabionych, wypadających z gniazda mieszków włosowych.

Dawkowanie: 2-4 tabletki dziennie przez 2 tygodnie, 1 zastrzyk domięśniowo, podskórnie lub dożylnie (kurs - 10 dni).

Koszt: 1 USD za 50 tabletek, 0,5 USD za 10 ampułek.

Producent: Veropharm (Rosja).

Expert Hair (Expert Hair Evalar)

Formy uwalniania: tabletki, szampon, balsam-spray.

 • krzem, tlenek cynku;
 • drożdże piwne (źródło witamin B);
 • skrzyp polny;
 • tauryna;
 • cystyna.

Wskazania: utrata i osłabienie.

Dawkowanie: 1 tabletka dziennie przez 3 miesiące.

Koszt: 7 USD za 60 tabletek.

Producent: Evalar (Rosja).

Selentsin Hair Therapy (Selencinum)

Formy uwalniania: tabletki, maski, płyny, odżywka balsamiczna.

 • Witaminy z grupy B;
 • kwas krzemowy;
 • lycopodium;
 • tlenek glinu;
 • selen;
 • sole potasu i sodu;
 • fosfor.

Wskazania: łysienie rozproszone.

Sposób stosowania: 1 tabletka dziennie, trzymając pod językiem, aż do całkowitego rozpuszczenia, przez 2 miesiące.

Koszt: 9 USD za 60 tabletek.

Producent: Alkoy (Rosja).

Każdy kompleks ma swoje własne cechy i konkretne instrukcje użytkowania. Samodzielne wybranie prawa z takiej różnorodności jest trudne. Dlatego najprostszym sposobem jest zwrócenie się o pomoc do trychologa, który przepisuje lek na podstawie indywidualnych wskaźników.

Informacje do rozważenia. Wiele osób ma błędne wyobrażenie o kompleksach witaminowych: większość ludzi postrzega je jako niewinne suplementy diety. W rzeczywistości mają własne listy przeciwwskazań i skutków ubocznych i wymagają konsultacji z ekspertami.

Domowe maski

Witaminy farmaceutyczne są skuteczne w składaniu różnych masek domowych. Jeśli użyjesz zawartości kapsułek olejowych i roztworów do wstrzykiwań do użytku zewnętrznego, po pierwszej procedurze proces opadania ustanie.

Wskazówki

Roztwory ampułek są wstrząsane i używane natychmiast po otwarciu, ponieważ tracą swoje korzystne właściwości w kontakcie z powietrzem.

Głowa powinna być czysta, włosy lekko wilgotne. Maski wciera się w skórę głowy palcami z masażami, lepiej rozprowadzić szczotkę do włosów na całej długości rzadkimi zębami. Spłukać ciepłym wywarem z ziół leczniczych. Jeśli produkt zawiera oleje, możesz użyć szamponu dla dzieci.

Częstotliwość stosowania - 2 razy w tygodniu, aby całkowicie się zatrzymać. Przerwa między kursami wynosi co najmniej 1 miesiąc. Przed użyciem każdą mieszaninę należy zbadać na obecność substancji alergizujących.

Przepisy

 • Z pirydoksyną i cyjanokobalaminą

Zaparzyć 15 g herbaty liściastej (czarnej lub zielonej) z 200 ml wrzącej wody. Pozostawić na 20 minut, odcedzić. Wymieszać herbatę z surowym żółtkiem. Dodaj 15 ml stężonego soku z cytryny i 1 ampułkę z roztworami pirydoksyny i cyjanokobalaminy. Czas działania wynosi pół godziny. Spłukać szamponem dla dzieci.

 • Z retinolem i tokoferolem

Podgrzać 30 ml nierafinowanej oliwy z oliwek, dodać witaminy A i E (wycisnąć 4-5 kapsułek).

Wymieszać 1 ampułkę cyjanokobalaminy z 20 g czerwonej papryki. Maskę wciera się w korzenie, ale przedtem zakładaj rękawiczki. Czas działania - 10-15 minut.

 • Z tiaminą, ryboflawiną, tokoferolem i retinolem

Wymieszać 15 g rumianku i pokrzywy, 10 g koloru limonki. Mielimy, zalewamy szklanką wrzącej wody. Pozostaw na pół godziny. Szczep. Dodaj tiaminę, ryboflawinę, tokoferol i retinol (po 1 kapsułce).

Podgrzać olej z łopianu (30 ml) i migdałowy (15 ml) w łaźni wodnej lub w kuchence mikrofalowej. Dodaj fiolkę z pirydoksyną.

 • Z pirydoksyną i cyjanokobalaminą

Mieszane posiekane zioła: 30 g korzenia łopianu i rumianku, 15 g pokrzywy. Wlać szklankę wrzącej wody. Pozostaw na pół godziny. Szczep. Dodaj 2 żółtka, 1 ampułkę B6 i B12.

Jedna z najbardziej skutecznych domowych maseczek na wypadanie włosów pochodzi z kwasu niacyny. Wymieszaj 2 ampułki z 200 ml lekko ciepłego kefiru. Pozostaw na 50 minut.

Rozpuścić 10 g cynamonu w 2 ampułkach cyjanokobalaminy, dodać 50 ml naturalnej oliwy z oliwek.

Wymieszaj 2 ampułki retinolu z 500 ml wywaru z korzenia łopianu. Powstały roztwór, aby obficie zwilżyć włosy, bez wycierania, pozostawić na pół godziny, a następnie spłukać.

Rozpuścić 20 g żelatyny w 50 ml wody. Pokonaj, pozostaw na 15 minut. Wymieszać ponownie, rozcieńczyć w 100 ml naparu z rumianku, dodać 2 ampułki tokoferolu. Przytrzymaj 40 min

 • Z pirydoksyną i cyjanokobalaminą

Wymieszaj 1 ampułkę B6 i B12, 50 ml soku z aloesu, 100 ml naparu z rumianku.

Używaj witamin do spożycia i jako maski. Jeśli wyznaczysz sobie cel, możesz nie tylko powstrzymać wypadanie włosów, ale także osiągnąć imponujący wzrost i poprawić wygląd.

Zalecamy przeczytanie: „Szampony na wypadanie włosów”.

LiveInternetLiveInternet

Dla kobiety włosy zawsze były ozdobą lub jednym z głównych elementów jej piękna.

Nawet mężczyźni, zwłaszcza młodzi, często doświadczają silnego stresu psychicznego z powodu przedwczesnego łysienia. Osoba przykłada dużą wagę do włosów, ponieważ to oni je dekorują, tworzą atrakcyjny wizerunek i mówią o naszej postaci. Dla piękna włosów jest to zintegrowane podejście do opieki nad nimi.

Oczywiście dbasz o swoje włosy, używasz odżywczych masek, balsamów i płukanek, ale... Czy coś cię nie zadowala? Kolor jest nudny, włosy suche. Wypadają, rozpadają się lub odwrotnie, szybko stają się tłuste. O co chodzi?

Niestety, zewnętrzne produkty do pielęgnacji włosów nie zawsze i nie pomagają wszystkim, jeśli używasz tylko ich. Przecież nasze włosy, podobnie jak skóra i paznokcie, otrzymują odżywianie od wewnątrz. Mówiąc najprościej, nasze włosy odżywiają się tak samo, jak jemy. Bez względu na to, jak brzmi to banalnie, ale sekret piękna włosów w prawidłowym odżywianiu. Upewnij się, że używasz wszystkich białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i pierwiastków śladowych, których potrzebujesz do zdrowych włosów.

Po pierwsze, witaminy A, E, C i B są niezbędne do wzmocnienia włosów:

Witamina A (retinol, karoten) jest jedną z najważniejszych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Jest niezbędny dla gęstości włosów, zapobiega powstawaniu łupieżu, reguluje funkcję gruczołów łojowych skóry głowy, poprawia żywotność cebulek włosów, wspomaga wzrost, zapobiega łamliwości i utracie włosów.
Brak witaminy A powoduje suchą i łuszczącą się skórę, kruche i matowe włosy, wypadanie włosów.
Źródłami witaminy A są śmietana, masło, śmietana, żółtko jaja, olej rybny, kawior, wątroba i mleko pełne (mleko odtłuszczone, nawet z dodatkami witamin, zawiera znikomą ilość witaminy A).
Produkty pochodzenia roślinnego nie zawierają witaminy A, ale obecny jest w nich ich poprzednik - prowitamina A - karoten, który pod wpływem enzymów w organizmie zamienia się w witaminę A. Karoten jest bogaty w marchewki, dynie, czerwoną paprykę, kapustę, zieloną sałatę, szpinak, pomidory, brokuły, owoce dzikiej róży i jarzębina.
Zatem witamina A występuje w dwóch postaciach: gotowej postaci, retinolu i prowitaminy (innymi słowy „pre-witaminy”), karotenu. Spośród dwóch form tej witaminy, beta-karoten powinien być preferowany jako bardziej skuteczny.
Działanie witaminy A zwiększa się w połączeniu z witaminą E.
Na szczęście w organizmie rezerwy witaminy A pozostają wystarczająco długie. A potrzebujesz około 1,0 mg dziennie.
Dzienne spożycie witaminy A zawiera:

- 4 g oleju rybnego;
- 10 g wątroby wieprzowej;
- 60 g marchewki;
- 400 g moreli.

Witamina A poprawia strukturę włosów, nadaje im miękkość i elastyczność; Jest przydatny do włosów łamliwych i suchych.

Witaminy z grupy B czynią włosy mocnymi, zapobiegając ich nadmiernej zawartości tłuszczu. Te witaminy są odpowiedzialne za stan skóry i paznokci, dlatego nazywane są „witaminami piękności”. Witaminy z grupy B znajdują się w otrębach, orzechach, jajach, soi, marchwi, garnku i fasoli. Przyczyniają się do wzrostu gęstości, poprawiają teksturę i wpływają na wzrost włosów. Są niezbędne do wzrostu i zdrowia włosów.

Witamina B1 (tiamina, aneurin) Niedobór witaminy B1 spowalnia wzrost włosów Tiamina jest rozpuszczalną w wodzie witaminą, która wymaga codziennego uzupełniania. Chroni nasz organizm przed stresem, jest przydatny przy słabym wzroście i wypadaniu włosów, zaburzeniach normalnej aktywności gruczołów łojowych, łojotoku.
Znany jako witamina „pep”. Potrzeba tego wzrasta w czasie choroby, stresu, operacji.

Naturalne źródła tiaminy to suche drożdże, łuski ryżowe, pszenica, płatki owsiane, orzeszki ziemne, wieprzowina, większość warzyw, otręby, mleko. Witamina B1 występuje w pieczywie pełnoziarnistym, w zbożach, zbożach i wątrobie.
Działa najlepiej w połączeniu z innymi witaminami z grupy B. Łatwo niszczone przez obróbkę cieplną.

Dzienne spożycie witaminy B1 zawiera:

- 5 łyżek kiełkującej pszenicy;
- 80 g drożdży;
- 200 g kaszy kukurydzianej;
- 1,5 kg kalafiora.

Witamina B2 (ryboflawina) nadaje włosom zdrowy i świeży wygląd. Ryboflawina jest rozpuszczalną w wodzie witaminą, która wymaga codziennego uzupełniania. Służy jako rodzaj zapobiegania depresji, wspomaga krążenie krwi i wzrost włosów, pomaga utrzymać zdrowe włosy, zapobiega wypadaniu włosów, jest niezbędny w leczeniu łojotoku.

Przy braku witaminy B2 skóra twarzy jest łuszcząca się, włosy stają się suche na końcach i tłuste na korzeniach.
Spośród wszystkich rodzajów witamin z grupy B, witamina B2 jest spożywana najszybciej, więc zwróć na nią szczególną uwagę Źródła witaminy B2 to mleko i produkty mleczne, mięso, wątroba, ryby, żółtko kurczaka, orzeszki ziemne, soja, soczewica, drożdże piwne, chleb, warzywa sałatkowe ( marchew, buraki, pomidory, kalafior, szpinak), pieczarki.
Dorosły potrzebuje 2 mg dziennie. Dzienne spożycie witaminy B2 zawiera:
- 1 jajko;
- 80 g drożdży;
- 0,5 kg pieczarek.
Witamina B3 (niacyna) jest odpowiedzialna za powstawanie pigmentów we włosach. I z jego brakiem zaburzonego wzrostu włosów i zaczynają szaro wcześnie. Głównymi przedstawicielami niacyny są kwas nikotynowy (w produktach roślinnych) i nikotynamid (w produktach pochodzenia zwierzęcego).
Kwas nikotynowy poprawia odżywienie skóry i cebulek włosów, jest stosowany w leczeniu łojotoku i wypadaniu włosów.
W przypadku niedoboru tej witaminy obserwuje się zmęczenie, nadmierną pigmentację, suchą skórę i włosy, powolne krążenie krwi i odpowiednio słaby wzrost włosów.
Głównymi źródłami niacyny są zboża (jęczmień, pszenica, dziki ryż i otręby ryżowe), gryka, orzechy, sezam, czarna fasola, grzyby, owoce morza, mleko, chude mięso, ciemnozielone warzywa.
Konieczne jest spożywanie 50-100 mg witaminy B3 dziennie. Dzienna dawka witaminy B3 zawiera:
- 150 gramów mięsa z kurczaka;
- 400 gramów sera.

B5 (kwas pantotenowy) - wspomaga wzrost mieszków włosowych i zapobiega wypadaniu włosów. - rozpuszczalna w wodzie witamina, która może być syntetyzowana w organizmie w obecności innych witamin z grupy B. Konieczna jest poprawa krążenia krwi, uczestniczy w tworzeniu pigmentów we włosach, nadaje skórze zdrowy wygląd, poprawia krążenie krwi.

Brak witaminy B5 może powodować wyraźne zapalenie skóry, co prowadzi do osłabienia wzrostu włosów i wczesnych siwych włosów.

Naturalne źródła witaminy to wątroba, chude mięso (zwłaszcza wołowina), produkty pełnoziarniste, drożdże piwne, nerki, ryby, jaja, prażone orzeszki ziemne, białe mięso drobiowe, awokado, daktyle, suszone śliwki.

Dzienna dawka witaminy B5 zawiera:
- 150 gramów mięsa z kurczaka;
- 300 gramów sera.

Witamina B6 (pirydoksyna) zapobiega świądowi i suchości głowy. Ponadto jedna z przyczyn łupieżu, podobnie jak brak witaminy B6. - rozpuszczalna w wodzie witamina, która wymaga codziennego uzupełniania.

Wcześniejsza nazwa pirydoksyny - adermin. W połączeniu z cynkiem działa na włosy jako superstymulator, zapobiega starzeniu się organizmu, jest potrzebny do zapobiegania łupieżowi, zapobiega pojawieniu się świądu i suchości głowy, wypadaniu włosów.

Oba te elementy znajdują się w orzechach, soi, drobiu, wieprzowinie, rybach, wątrobie, nerkach, jajach, chlebie razowym, nieoszlifowanym ryżu, drożdżach piwnych, awokado, bananach, orzeszkach ziemnych, orzechach włoskich, zbożach, nasionach słonecznika, ziemniakach, kapusta

Z brakiem witaminy B6, włosy mogą stać się matowe, zacząć wypadać, może również wystąpić łojotok.

Dzienna dawka witaminy B6 zawarta jest w dużym kawałku smażonej ryby.
Witamina B8 lub inozytol to substancja podobna do witamin, która pomaga zachować zdrową wątrobę, włosy i skórę. Inozytol jest bardzo ważny dla struktury i wzrostu włosów, chroni przed siwymi włosami, pomaga zapobiegać łysieniu. Brak inozytolu może powodować łupież, łojotok, wzrost paznokci.

Głównymi naturalnymi źródłami inozytolu są produkty zbożowe (zwłaszcza kiełki pszenicy i otręby), pomarańcze, zielony groszek, kapusta (zwłaszcza kalafior), marchew i melony.

Najlepszym źródłem inozytolu jest olej sezamowy.

Witamina B9 (folitsian, kwas foliowy) - rozpuszczalna w wodzie witamina, która utrzymuje zdrową skórę, wspomaga wzrost włosów, może spowolnić siwienie włosów, jeśli są przyjmowane z kwasami pantotenowymi i para-aminobenzoesowymi. Brak tej witaminy powoduje bladość osoby.

Naturalne źródła witaminy - ciemnozielone warzywa z liśćmi, marchewką, wątrobą, żółtkiem jaj, drożdżami piwnymi, twarogiem, serem, rybą, morelami, dynią, awokado, fasolą, pełnoziarnistą i ciemną mąką żytnią.

Bilans tej witaminy wynosi 0,2-0,3 mg dziennie.
Witamina B10, podobnie jak B3, wspiera normalne wybarwienie, zwalcza wczesne siwe włosy i poprawia porost włosów. Z reguły dzienne spożycie witaminy B10 (100 mg) jest uzupełniane zrównoważoną dietą. Ale jeśli dodatkowo potrzebujesz witaminy B10, zjedz produkty mleczne, żółtka jaj, drożdże piwne, ryż, ziemniaki, ryby i orzechy.
Witamina B12 (cyjanokobalamina) jest jedyną rozpuszczalną w wodzie witaminą, która zawiera niezbędne składniki mineralne. Tworzy i przywraca czerwone krwinki, utrzymuje układ nerwowy w dobrym stanie, zmniejsza drażliwość, poprawia pamięć, koncentrację i stan psychiczny. suche włosy, kruchość i utrata, będą przydatne w leczeniu łupieżu. Poprawia dopływ tlenu do skóry głowy. Witamina B12 znajduje się w wątrobie wołowej, mięsie, śledziu, jajach, mleku, twarogu, serze.

PABA (kwas para-aminobenzoesowy) - rozpuszczalny w wodzie członek rodziny witamin z grupy B, może być syntetyzowany w organizmie. Pomaga przywrócić kolor siwych włosów, utrzymuje skórę zdrową i gładką, a zastosowana zewnętrznie chroni skórę przed oparzeniami słonecznymi i pomaga spowolnić powstawanie zmarszczek.

Naturalne źródła kwasu para-aminobenzoesowego - wątroba, drożdże piwne, nerki, nierafinowane ziarno, ryż, otręby, jajnik pszenicy.

Witamina C (kwas askorbinowy) jest rozpuszczalną w wodzie witaminą, której nie można syntetyzować w organizmie człowieka (w przeciwieństwie do większości zwierząt). Jest niezbędny w leczeniu różnych chorób włosów i skóry głowy, wzmacnia naczynia krwionośne i chroni mieszki włosowe przed zniszczeniem. Ponadto ta witamina promuje

Witamina C występuje w dużych ilościach w owocach i warzywach: róży dla psów, rokitniku, cytrusach, czerwonych i czarnych porzeczkach, truskawkach, wiśniach, zielonej i czerwonej papryce, szpinaku, pomidorach, kalafioru i wielu innych odmianach kapusty, szczawiu, ziemniakach.

Dzienne spożycie witaminy C zawiera:
- Jedna szklanka soku pomarańczowego;
- dwie pomarańcze;
- jedna duża brzoskwinia;
- owoce kiwi;
- 0,5 kg jabłek Antonowa.

Witamina C przyczynia się do wchłaniania żelaza, bez którego włosy stają się kruche i matowe, jest stosowane przeciwko wypadaniu włosów, jest odpowiedzialne za kolor naczyń włosowatych. Gdy nie wystarcza witamina C, mikrokrążenie jest zaburzone, a włosy pozbawione odżywiania mogą zacząć wypadać. I pomaga radzić sobie ze stresem - jednym z głównych wrogów pięknych włosów.

Witamina D (kalcyferol) - wzmacnia układ odpornościowy i stymuluje wzrost włosów. Jeśli włosy wypadną - połączenie witamin D i A - najlepszy sposób na rozwiązanie problemu

Witamina E (tokoferol) jest rozpuszczalnym w tłuszczach składającym się z tokoferoli (8 odmian), witaminy reprodukcyjnej, wpływa na odżywianie mieszków włosowych, a od tego zależy wzrost, kolor i wygląd włosów. Witamina E normalizuje krążenie krwi w głowie, dzięki czemu włosy są zdrowe i błyszczące. Wspiera skórę w zdrowym stanie, jest odpowiedzialny za transport tlenu we krwi, a tym samym za odżywianie włosów, jest stosowany w leczeniu wszystkich rodzajów łojotoku. Z brakiem witaminy E włosy zaczynają spadać.

Naturalne źródła tokoferolu - oleje roślinne, soja, brokuły, brukselka, warzywa liściaste, szpinak, pietruszka, pomidory, sałatki, groszek, mąka wzmocniona, produkty pełnoziarniste, jaja, owoce dzikiej róży. Ale przede wszystkim znajdziesz witaminę E w oleju słonecznikowym, orzechach i nasionach.

Zniszczone podczas obróbki cieplnej, gdy używa się wody chlorowanej. Zwiększa aktywność witaminy A, a działanie witaminy E zwiększa poziom selenu.

Zapotrzebowanie na dorosłych wynosi tylko 15 mg dziennie, ale krytyczny brak tej witaminy może prowadzić do utraty włosów. Aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na witaminę E, wystarczy 1 łyżeczka oleju roślinnego lub worek orzeszków ziemnych.

Witamina F (kompleks nienasyconych kwasów tłuszczowych) to rozpuszczalna w tłuszczach witamina, która jest kompleksem nienasyconych kwasów tłuszczowych (linolowego, linolenowego i arachidonowego), pochodzących z żywności. Wspomaga zdrową skórę i włosy, pomaga nadać włosom połysk, służy do łamania włosów i wypadania włosów, zwalcza łupież, a wraz z nim inne witaminy zwiększają ich aktywność i są znacznie lepiej wchłaniane.
Niestety, dzienne zapotrzebowanie na witaminę F nie zostało ustalone, ale w wielu krajach uważa się ją za konieczną dawkę 1% dziennego zapotrzebowania na energię w kaloriach.
Najlepszymi naturalnymi źródłami witaminy F są oleje roślinne z jajnika pszenicy, siemienia lnianego, słonecznika, soi i orzeszków ziemnych; orzechy włoskie, nasiona słonecznika, migdały, awokado.
Witamina F jest lepiej wchłaniana, jeśli jest przyjmowana z witaminą E i podczas posiłków. Zniszczone przez obróbkę cieplną.

Witamina H (biotyna) jest niezbędna, aby zapobiec wypadaniu włosów, łysieniu i wczesnemu siwieniu.

Biotyna nazywana jest witaminą piękności: dzięki obecności w niej siarki skóra staje się gładka, włosy puszyste, a paznokcie przezroczyste.

Brak biotyny może powodować łupież, łojotok, upośledzony wzrost paznokci.

Głównymi naturalnymi źródłami biotyny są wątroba i nerki wołowe i wieprzowe, produkty mleczne fermentowane, lody, kozie i mleko krowie, rokitnik, płatki owsiane, makaron, soja, żółtko jaj kurzych. Wołowina i jagnięcina zawierają zestaw pierwiastków śladowych, które wzmacniają strukturę włosów. W tej kombinacji elementy te nie występują nigdzie indziej i nie było możliwe odtworzenie tego kompleksu mineralnego w syntetycznych witaminach i suplementach odżywczych. Więc jedz więcej mięsa, a twoje włosy staną się grubsze i silniejsze!
Biotyna jest również zawarta w niektórych szamponach, które zaleca się stosować w celu przyspieszenia wzrostu włosów.

Cynk zwalcza przedwczesne siwienie, łysienie, poprawia wygląd włosów. Są bogate w zboża, bez których piękne włosy nie mogą zrobić w żaden sposób - to płatki owsiane i gryka. I jest cynk w jagnięcinie, orzechy włoskie, wątroba zwierzęca, sery, fasola, orzechy laskowe, soczewica, wołowina, indyk, krewetki.

Żelazo czyni włosy mocnymi, eliminując kruchość. Żelazo jest szczególnie bogate w wieprzowinę, kurczaka, wołowinę, wątrobę jagnięcą, orzechy, chałwę, otręby pszenne, dogrose, żółtko jaja, soję, grykę, grzyby białe i kurki.

Miedź odpowiada za naturalny kolor pasm i walczy o siwe włosy. Miedź, cynk i żelazo pomagają sobie nawzajem, więc powinny być spożywane w połączeniu. Miedź jest zawarta w wątrobie dorsza, kakao, jagnięcinie, wątrobie wołowej, orzechach laskowych i kałamarnicy.

Molibden wspomaga wzrost włosów. Jego źródłem są sól stołowa, nerki wołowe i wieprzowe, wątroba wołowa i wieprzowa, kakao i groch.

Siarka jest absolutnie niezbędna dla pięknych włosów. Luźne i matowe włosy mogą być oznaką braku siarki. Czosnek jest szczególnie bogaty. Zdaniem naukowców lecznicze działanie czosnku jest związane z dużą ilością związków zawierających siarkę. Również bogaty w szary indyk, mięso królicze, soję, wątrobę wołową i wieprzową, krewetki, ryby, fasolę.

Aminokwasy

Metionina pomaga wchłonąć siarkę, więc należy je przyjmować łącznie. Można go znaleźć w mięsie, roślinach strączkowych, czosnku, cebuli, jogurcie, mleku i soczewicy.

Cysteina wspomaga wzrost włosów. Jaja, cebula i mięso są szczególnie bogate w ten aminokwas.

Tutaj w rzeczywistości wszystkie niezbędne substancje potrzebne do wzmocnienia i poprawy zdrowia twoich włosów. Każdy z nich ma ogromny wpływ. Możesz zachować równowagę w organizmie, jedząc niezbędne produkty lub dodatkowe witaminy. Ale w każdym razie nie zapominaj, że brak witamin i minerałów może być spowodowany nie przez niewielką część ich dochodów, ale przez słabą absorpcję.

Do tej pory sprzedaje się wiele produktów kosmetycznych (maski, szampony, balsamy i oleje) do użytku zewnętrznego, wzbogaconych witaminami do pielęgnacji włosów. Właściwe stosowanie tych środków pozwala włosom zapewnić nie tylko kompetentną opiekę, ale także odżywianie. Należy jednak pamiętać, że frywolne stosowanie tych leków i witamin w przypadku włosów bez recepty, jak również przekroczenie wymaganej dawki prowadzi do jeszcze poważniejszych konsekwencji niż beri-beri.

Ciekawy temat:

Jaka witamina jest odpowiedzialna za włosy?

Opinie Minoxidil Kirkland Co jest zawarte w składzie Minoxidil Instrukcje dotyczące stosowania Minoxidil Minoxidil do wypadania włosów Preparaty zawierające Minoxidil 5% Preparaty do włosów na podstawie Minoxidil Opinie na temat Kirkland Minoxidil 5% Recenzje na leczenie włosów "Minoxidil" Narzędzie do Minoxidil do brody (zdjęcie przed i po ) Zdjęcia Minoxidilu (przed i po) Wikipedia o Minoxidilu Jakie są skutki uboczne Minoxidilu Ile kosztuje Minoxidil, od czego zależy cena Minoxidilu na forum dla brody? Jakie są leki z Minoxidilem na włosy? wyniki minoksydylu Regein 5 recenzji Czy istnieje szansa na minoksydyl w tabletkach Kirkland Minoxidil 5 opinii Który lek wybrać z minoksydylem na włosy dla kobiet Co zawiera Regein Analogi Minoxidilu i ich cena Jakie są środki zaradcze z minoksydylem na włosy Jakie są zalety Minoxidil Generolon Recenzje Minoxidil Aleran 5 Minoxidil jest hormonem lub nie. Jak stosować Minoxidil na brodę Minoxidil 2 dla kobiet, opinie na temat stosowania Co to jest roztwór Minoxidilu, jaka jest różnica Czy Minoxidil jest szkodliwy? Minoxidil Minoxidil 5 instrukcje użytkowania Minoxidil recenzje Minoxidil zdjęcia wyniki Minoxidil szampon w aptece, opis, zastosowanie Instrukcje użytkowania Rehein Minoxidil Minoxidil Minoksydyl jako środek na łysinę Co minoksydyl jest lepszy Jak minoksydyl Włosy Gdzie Minoxidil zawiera różnice stemoksydiny i minoksydylu Jaka jest średnia cena Minoksydylu dla Minoksydylu przeciwko wypadaniu włosów? og minoxidil, czy użyć minoksydylu na sprzedaż w aptekach Jeśli serce boli po minoksydylu na brodę minoksidil, zdjęcie przed i po zarostu dla kobiet z minoksydylu na brodę, wybór stężenia minoksydylu Instrukcja użycia odzysku na leczenie hormonem minoksydylu Co to jest skład Minoxidil Kirkland Czy Regein Minoxidil analogi są skuteczne Minoxidil Sunlight, opis, metoda stosowania Czy możliwe jest stosowanie Minoxidilu podczas ciąży Dermaroller i Minoxidil Możliwe Czy leczenie AHA bez minoksydyl Co zawiera minoksydyl? Recenzje Minoxidil Regein Minoxidil - aplikacja: powołanie i dawkowanie Efekty uboczne minoksydyl, które są krem ​​Minoxidil Jak używać minoxidil Producenci Minoxidil: co wybrać? Regein i Azelomax, co wybrać? Czy minoksydyl pomaga we wzroście włosów? Jak stosować myoxidil? Obrzęk twarzy z minoksydylu, możliwe przyczyny Recenzje trychologów o minoksydylu, co jest lepsze? Glikol propylenowy w minoksydylu, dlaczego jest potrzebny? Jak stosować minoksydyl na głowie? Czy można stosować minoksydyl bez diagnozy AHA? Opis leku Minoxidil Jak stosować minoksydyl na brodę Czy można zastąpić minoksydyl czymś? Co zrobić, jeśli jesteś uczulony na minoksydyl? Używanie minoksydylu do łysienia Od czego zależy cena roztworu minoksydylu? Minoksydyl do wzrostu brwi. Czy możliwe jest użycie? Minoxidil do wzrostu włosów na głowie Dawkowanie Minoxidilu, balsamu i pianki Minoxidil Generolon Opinie i zalecenia Minoxidil: opinie trichologów Czy warto kupować minoxidil w vk? Swędzenie od minoksydylu, jak walczyć? Synchronizacja z minoxidilu: dlaczego to się dzieje? Minoxidil - aktywny składnik, opis, wskazania Kirkland z Minoxidilem do wzrostu włosów Minoxidil: wskazania do stosowania, czy powinienem go używać? Minoxidil przestał pomagać, możliwe przyczyny? Dlaczego irański minoksydyl nie jest skuteczny? Minoxidil - właściwości, zasada działania Preparaty na bazie Minoxidilu dla mężczyzn Preparaty na bazie Minoxidilu dla kobiet Jak działa Minoxidil na włosy? Instrukcje dotyczące stosowania tabletek minoksydylu Czy możliwe jest posiadanie wąsów z minoksydylu? Ból serca z minoksydylem? Jak wyeliminować obrzęk minoksydylu? Substytuty Minoksydylu. Czy istnieje wymiana? Produkty do wzrostu włosów na bazie minoksydilu Fake myoxidyl - co należy wiedzieć przy wyborze? Czy można przyzwyczaić się do używania minoksydylu? Minoxidil z brodą, imponujące wyniki! Kiedy pojawią się pierwsze wyniki z minoxdilu? Minoxidil: prawdziwe recenzje tych, którzy używali Co jest lepsze niż Minoxidil czy Aleran? Generics oznacza minoksydyl Minoksydil mezo do wypadania włosów Spray do wzrostu włosów za pomocą minoksydylu, zalety i wady Czy mogę stosować minoksydyl dla dzieci? W jaki sposób minoksydyl wpływa na libido? Ryzyko zakupu Minoxidilu na Avito Minoxidil dla wzrostu włosia i brody, opis środków Preparaty farmaceutyczne na bazie Minoxidilu Preparaty na wypadanie włosów na bazie Minoxidilu Co jest lepsze Generolon lub Minosidil? Czy Stemoxidin jest analogiem do Minoxdil czy nie? Połączenie Dercos i Minoxidil Ślady na skórze po Synoxization Minoxidil u kobiet za pomocą Minoxidil Minoxidil podczas karmienia piersią Minoxidil na brodę, czy to prawda, czy nie? Miha broda, minoksydyl i niedojrzałe umysły! Alerana lub Kirkland Jaki jest najlepszy produkt z minoksydylem? Minoxidil i broda, zdjęcie wyniku Mezoterapia minoksydylem, czy można zrobić w domu? Kto jest przeciwwskazany do stosowania minoksydylu? Czy możliwe jest wycofanie brody po zniesieniu minoksydylu? Czy minoksydyl pomaga w łysieniu androgennym? Zastosowanie Minoxidilu na brody, instrukcje stosowania Minoxidilu i testosteronu Minoxidil i wypadanie włosów, co to jest, przyczyny utraty włosów? Minoxidil zespół odstawienia Minoxidil, rozwód czy nie? Minoxidil Hair Lotion - opinie Najlepsze leki, które zawierają Minoxidil Możliwe działania niepożądane Minoxidil Co zrobić, jeśli minoksydyl nie pomaga? Jak przechowywać minoksydyl? Broda z minoksydylem W jaki sposób minoksydyl wpływa na hormony? Jak prawidłowo stosować minoksydyl na brodę W jaki sposób minoksydyl wpływa na włosy? Trzeba wiedzieć! Jak zrozumieć, że minoksydyl lub bioxin jest lepszy? Recenzje Minoxidilu, Finasterydu i Cromacalina Opinie o produktach z Minoxidilem na włosy Co to jest synx w minoksydylu? A jak długo to potrwa? Czy minoksydyl sprawi, że puszyste włosy będą grubsze? Docieranie aha jest bezużyteczne - tylko minoksydyl pomoże! Dlaczego tylko minoksydyl pomaga w łysieniu Czy ma sens rozmazywanie nalewki pieprzowej przed minoksydylem? Zastosowanie minoksydylu jest formą wupusa w tabletkach. Czy to pomaga, czy nie? Szczegółowe instrukcje stosowania minoksydylu jako sprayu Przeciwwskazania i działania niepożądane minoksydylu nie są tak przerażające jak łysienie. Recenzje minoksydylu na łysienie ogniskowe Dlaczego warto stosować minoksydyl po kursie AAS? Czy lepiej jest wybrać piankę lub balsam Minoxidil Czy można kupić 15 procent procent Minoxidil Kirkland? Przegląd zdjęć użycia Minoksydylu na brodę Opinie lekarzy na temat Minoksydylu na brodę Dlaczego nie należy stosować Minoxidilu 15 procent na brodę. Jak zmniejszyć zespół odstawienia minoksydylu - dowiedz się porady trychologa! Wskazówki na temat łączenia eukapilu i minoksydylu na temat uzyskiwania minoksydylu na brodę bez nerki Wskazówki dotyczące stosowania minoksydilu Kirklanda na temat stosowania minoksydylu do wzrostu brody - odpowiedzi w filmie Instrukcje krok po kroku dotyczące stosowania minoksydylu Jak stosować dermaroller i minoksydyl na łysienie. na potencję? Kiedy włosy spadają z minoksydylu? Minoxidil - broda - wynik! Naturalny łańcuch! Niuanse stosowania minoksydylu w łysieniu ogniskowym Światowa marka Regein jest najlepszym producentem Jakiego efektu można oczekiwać od odrzutu Minoxidil Minoxidil - czy to prawda, czy fikcja? Minoksydyl to lek czy kosmetyki? Aleran Minoxidil Spray - Opinie klientów Leczenie włosów, jak pomoże minoksydyl? Unikalny sposób użycia minoksydylu! Minoxidil na Avito kupił - nic nie uprawiał. Dlaczego Dlaczego nie powinieneś brać minoksydilowych analogów do włosów Minoxidil VK - dlaczego nie powinieneś brać Minoxidilu dla VKontakte Alternative to Minoxidil - po prostu nie istnieje. Dlaczego Szampony zawierające Minoxidil Recenzje Minoxidil Foam Minoxidil na wideo z brodą - komu wierzyć? Czy mogę wziąć minoksydyl do środka? Recenzje Minoxidil Solution Dlaczego skóra Minosidil jest sucha? A jak sobie z tym poradzić? Czy minoksydyl jest szkodliwy dla psów? Minoxidil - wideo PRZED i PO POSTĘPOWANIU Używaj tylko minoksydylu 5 lub wybierz analogi? Czy można stosować minoksydyl w profilaktyce? Jak zrozumieć, kiedy minoksydyl zaczyna działać? Obejrzyj film - jak zastosować efekt eliminacji minoksydylu minoksydyl - jak uniknąć? Minoxidil prawda lub fałsz - znajdź odpowiedź! Co wybrać minoksydyl lub cynkit? Jakie szampony zawierają minoksydyl? Amineksil i minoksydyl, to jest różnica! Minoksydyl do mezoterapii - czy mogę go użyć? Pipeta Minoxidil - czy mogę ją zastąpić czymś?

http://rostovhramvrs.ru/poleznye-vitaminy-dlya-volos/

Czytaj Więcej Na Temat Przydatnych Ziół